Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
(архів)

 

 
 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ЗА 2014 РІК

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Грабко Валентин Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік